top of page

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO - informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOTOARTO sp. z o. o.

 

Podstawą przetwarzania uzyskanych od Pani/ Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych oraz jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w zależności od charakteru zleconej usługi.

 

Administrator danych będzie je przetwarzał jedynie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub będzie wynikał z przepisów prawa.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, podmioty współpracujące, organy administracji, sądy, osoby fizyczne i prawne – w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, o których wyżej.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych w odniesieniu do każdego podmiotu otrzymującego Pani/Pana dane, z przyczyn związanych w Pani/Pana szczególną sytuacją w każdym przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes tego podmiotu.

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany lub zautomatyzowany, nie występuje jednak profilowanie.

bottom of page