top of page

REGULAMIN NAPRAW SERWISU SIECI EUROWARSZTAT


§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin Napraw Serwisu sieci EuroWarsztat określa prawa i obowiązki stron Umowy o Naprawę Pojazdu.
2. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.
§ 2. DEFINICJE
Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
Cennik – wykaz cen obowiązujących z tytułu Naprawy, zawierający w szczególności ceny części zamiennych i materiałów, ceny roboczogodziny Serwisu, ceny za poszczególne czynności wchodzące w zakres Naprawy;
Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – podmiot zamawiający Naprawę Pojazdu, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c.") lub przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.;
Naprawa – wszelkie czynności mające na celu przywrócenie sprawności technicznej Pojazdu Klienta lub wykonanie innych czynności w zakresie ustalonym przez Klienta i Serwis;
Pojazd – pojazd samochodowy objęty przedmiotem Zlecenia Serwisowego;
Regulamin – niniejszy regulamin Napraw Serwisu sieci EuroWarsztat;
Serwis – wyspecjalizowany podmiot gospodarczy zajmujący się naprawą pojazdów samochodowych. Dane Serwisu znajdują się w stopce niniejszego Regulaminu.
Zlecenie Serwisowe – umowa, której przedmiotem jest zobowiązanie Serwisu do wykonania Naprawy Pojazdu Klienta, a po stronie Klienta - zobowiązanie do odebrania Pojazdu oraz zapłaty Serwisowi ustalonego przez Klienta i Serwis wynagrodzenia.
§ 3. PRZYJĘCIE POJAZDU I ZAWARCIE ZLECENIA SERWISOWEGO
1. Naprawa wykonywana jest na żądanie Klienta, na podstawie Zlecenia Serwisowego zawartego przez Klienta i Serwis.
2. Naprawa wykonywana jest za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Cennika oraz faktycznego czasu pracy pracowników Serwisu.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zamówienia przez Klienta Naprawy o znacznej wartości, Serwis może zażądać od Klienta uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia Serwisu lub przewidywanych kosztów.
4. W ramach Zlecenia Serwisowego ustalane są w szczególności:
1) dane i stan Pojazdu przekazywanego Serwisowi w celu wykonania Naprawy,
2) zamówiony przez Klienta zakres Naprawy wraz z diagnozą Serwisu odnośnie do części lub podzespołów wymagających Naprawy lub wymiany,
3) wynagrodzenie Serwisu za zamówioną Naprawę,
4) termin wykonania Naprawy,
5) informacja o tym, czy Klient wyraził zgodę na jazdę próbną przez Serwis w celu stwierdzenia poprawności wykonania Naprawy,
6) zgodę na utylizację wymienionych i wymontowanych części.
5. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych, w szczególności: imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, zaś w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą również firmy Klienta i numeru identyfikacji podatkowej Klienta (NIP) oraz – jeżeli dotyczy - informacji o organie, który zarejestrował jego działalność i numerze, pod którym Klient został zarejestrowany. Klient jest ponadto zobowiązany do poinformowania Serwisu o tym czy jest właścicielem Pojazdu, zaś jeśli nim nie jest – do poinformowania Serwisu na jakiej podstawie ma prawo do dysponowania Pojazdem i zamówienia Naprawy.
6. Serwis nie jest zobowiązany do weryfikacji prawdziwości oświadczeń Klienta w zakresie dotyczącym prawa dysponowania Pojazdem. Jednakże w razie powzięcia wątpliwości co do takiego prawa Serwis uprawniony jest do odmowy przyjęcia Pojazdu lub odmowy wykonania Naprawy.
7. Zawarcie Zlecenia Serwisowego następuje z chwilą łącznego zrealizowania się następujących zdarzeń: przekazania Pojazdu Serwisowi i uzgodnienia przez Klienta i Serwis zakresu Naprawy. Zlecenie Serwisowe może być zawarte w dowolnej formie, w szczególności pisemnie.
8. Klient zobowiązany jest usunąć z Pojazdu wszelkie rzeczy osobiste, w szczególności przedmioty wartościowe, a także wyposażenie niebędące trwale połączone z Pojazdem. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c., Serwis nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w Pojeździe przedmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim.
9. Przed oddaniem Pojazdu do Naprawy Klient zobowiązany jest poinformować Serwis o znanych mu uszkodzeniach znajdujących się w Pojeździe. Serwis ma prawo wykonać zdjęcia Pojazdu dla stwierdzenia braku uszkodzeń lub uszkodzeń istniejących w chwili przyjęcia Pojazdu do Naprawy.
10. W przypadku, gdy Klient odmówił wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Serwis jazdy próbnej koniecznej do stwierdzenia poprawności wykonanej Naprawy, Serwis i Klient mogą ustalić termin, w którym Klient i Serwis przeprowadzą wspólną jazdę próbną. Jeżeli w wyniku jazdy próbnej okaże się, że Naprawa wymaga kontynuowania, Klient i Serwis ustalą nowy termin wykonania Naprawy.
§ 4. ZMIANA ZLECENIA SERWISOWEGO
1. Jeżeli w trakcie wykonywania Naprawy Pojazdu okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie prac lub dokonanie wymiany części w zakresie nieuzgodnionym w Zleceniu Serwisowym, Serwis niezwłocznie poinformuje o tym Klienta w celu ustalenia czy i w jakim zakresie Klient wyraża zgodę na zmianę zakresu, terminu wykonania i wynagrodzenia przysługującego Serwisowi.
2. Ustalony przez Klienta i Serwis termin Naprawy może ulec wydłużeniu w szczególności w przypadku:
1) dokonania przez Klienta i Serwis zmian w zakresie prac stanowiących przedmiot Zlecenia Serwisowego,
2) zamówienia przez Klienta prac dodatkowych,
3) polecenia Serwisowi przez Klienta po zawarciu Zlecenia Serwisowego, użycia specjalnych materiałów lub części, innych niż pierwotnie uzgodnione przez Klienta i Serwis,
4) opóźnienia w dostawie części, które są niezbędne do wykonywania Naprawy przez Serwis.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Serwis niezwłocznie poinformuje o tym Klienta w celu ustalenia z Klientem nowego terminu wykonania Naprawy, chyba że Klient nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu. W przypadku niewyrażenia zgody Zlecenie Serwisowe rozwiązuje się, zaś Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru Pojazdu.
4. Zmiana Zlecenia Serwisowego może być dokonana w każdej formie, w szczególności pisemnej lub ustnej.
§ 5. WYKONANIE NAPRAWY, PŁATNOŚCI
1. Wykonanie Naprawy następuje wyłącznie w zakresie wynikającym ze Zlecenia Serwisowego lub w zakresie zmienionym w sposób, o którym mowa w § 4 Regulaminu. Serwis informuje Klienta telefonicznie, w drodze wiadomości SMS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wykonaniu Naprawy, jednocześnie informując go o możliwości odbioru Pojazdu.
2. Wydanie Pojazdu nastąpi w lokalu Serwisu, w którym nastąpiło przyjęcie Pojazdu do Naprawy, po wykonaniu Naprawy i po uiszczeniu przez Klienta należnego Serwisowi wynagrodzenia, zgodnie z regulacją ust. 5 poniżej lub w innym miejscu zaakceptowanym przez Klienta i Serwis za dodatkową opłatą.
3. Klient jest zobowiązany odebrać Pojazd z lokalu Serwisu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia o zakończeniu wykonywania Naprawy.
4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Serwis uprawniony jest do naliczania opłaty parkingowej w wysokości 30 zł brutto za każdy dzień postoju Pojazdu na parkingu należącym do Serwisu. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., Klient nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli nie odebrał Pojazdu z przyczyn, za które nie można mu przypisać odpowiedzialności.
5. Wynagrodzenie należne Serwisowi za wykonane Naprawy ustalane jest zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 Regulaminu, według Cennika obowiązującego w dniu zawarcia Zlecenia Serwisowego lub w dniu zmiany Zlecenia Serwisowego – w zakresie, w jakim Zlecenie Serwisowe uległo zmianie. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie wystawionych przez Serwis na dzień odbioru Pojazdu faktury VAT lub paragonu, gotówką w kasie Serwisu lub za pomocą karty płatniczej przed wydaniem Pojazdu, lub przelewem, na wskazany przez Serwis rachunek bankowy – w przypadku uzgodnienia z Klientem odroczonego terminu płatności za Naprawę. 6. W przypadku uiszczenia przez Klienta zaliczki na poczet wynagrodzenia lub przewidywanych kosztów Naprawy, kwota wynagrodzenia, ustalona zgodnie z ust. 5 powyżej, pomniejszana jest o kwotę uiszczonej wcześniej przez Klienta zaliczki.
7. Wszelkie części zamontowane przez Serwis w Pojeździe i dające się odłączyć bez uszkodzenia lub istotnej zmiany tej części albo Pojazdu, pozostają własnością Serwisu do czasu uregulowania przez Klienta należnego Serwisowi wynagrodzenia. W przypadku gdy Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c., chce odebrać Pojazd bez uregulowania należnego Serwisowi wynagrodzenia, zobowiązany jest do samodzielnego wymontowania zamontowanych w Pojeździe części i ich zwrotu Serwisowi przed odebraniem Pojazdu.
8. Wydanie Pojazdu zostanie protokolarnie potwierdzone przez Klienta i Serwis.
9. Serwis wydaje Klientowi części wymienione i wymontowane z Pojazdu w trakcie Naprawy, chyba że Klient wyrazi zgodę na zutylizowanie tych części przez Serwis.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty Serwisowi ustalonego w Zleceniu Serwisowym wynagrodzenia, także w przypadku zawarcia przez Klienta i Serwis Zlecenia naprawy powypadkowej, tj. Naprawy, która związana jest z roszczeniem Klienta względem zakładu ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania, niezależnie od tego czy wycena Naprawy została uprzednio zaakceptowana przez zakład ubezpieczeń, oraz od tego czy Klient upoważnił Serwis do dochodzenia w jego imieniu roszczeń wynikających ze Zlecenia naprawy powypadkowej względem zakładu ubezpieczeń. Zasady zapłaty wynagrodzenia za naprawę powypadkową mogą zostać określone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Klientem, Serwisem oraz zakładem ubezpieczeń.
§ 6. REKLAMACJE I GWARANCJA
1. Do odpowiedzialności Serwisu za wady części zamontowanych przez Serwis w Pojeździe oraz z tytułu wadliwego wykonania Naprawy w przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy o dzieło.
2. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c., Serwis i Klient wyłączają rękojmię za wady części zamontowanych przez Serwis w Pojeździe oraz rękojmię z tytułu wadliwego wykonania Naprawy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Jeżeli Serwis udziela gwarancji na wykonaną Naprawę lub na zamontowane w Pojeździe części, uprawnienia Klienta określone będą w odrębnym dokumencie. W przypadku zamontowanych w Pojeździe w ramach Naprawy części, Klientowi mogą przysługiwać uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub importera, które określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez gwarantów, wydawanych Klientowi przez Serwis po wykonaniu Zlecenia Serwisowego.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą Naprawy zamówionej przez Klienta, która realizowana jest zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta wraz z zawarciem Zlecenia Serwisowego.
3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
4. Wszelkie spory z Klientami będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c., będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Serwisu.

bottom of page